veikus

veikus
véikus, -i adj. (3) 2, (1) , NdŽ, veikùs, -ì (3) K, , NdŽ; SD112,13,154, SD289, Sut, M, Rtr, Š, OGLIII96, FrnW, 1. greitai, per trumpą laiko tarpą įvykstantis, veikiantis: Veiki atmintis N. Laukime visados su pasergėjimu ir apsiveizdėjimu veikaus atėjimo V[iešpaties] savo DP556. Vėl véikumi ižvažiavimu didesnį gailėjimą paliekt, neg jam atnešė džiaugsmą ižg atėjimo savo DP237. Veikus gailėjimas Petro DP159. | prk.: Žinoma, jog kad yr ant kelio kalnas ir pakalniai, tad negal būt véikus ir tiesus kelias, bet musija toli aplinkui apvažiuot DP30. ^ Veikus žadėjimas yra yda VP49, M. Nėra nėko teip veikio daikto kaipo numirti P.
véikiai adv. I, K, Š, Sd, Žd; SD143, SD185,290, SGII64, H159, R, , D.Pošk, N, ŠT24: Ana véikiai pasidavė, t. y. skubiai J. Ir jis véikiai ateisiąs . Čia véikiai galiat išeiti į Latvijos pusę Skd. Jaunas gali veikiai išsimokyt Lz. Ona, ko tu taip véikiai metei ten darbą dirbusį? J.Jabl. Véikiai ans mums pakyrėjo – lo[ja] i lo[ja] kaip šuo Trkn. Toks tas darbas: ten verpi, véikiai tą špuolę nepriverpsi Slnt. Jei mun bėda yra, tai aš geru vaistus, ka mun véikiai padėtų Yl. Véikiai nebgalės [vaiką] bepalikti vieną Jdr. Aštuonis gimdžiau, bet tas vienas véikiai mirė Bdr. Véikiai tapsiam po žolynu pakišti (mirsime) Prk. Mano akys véikiai užsidarys (mirsiu) LKT141(Prk). Kaip tik antrą šliūbą paema, tujau véikiai vienas miršta Ms. Į eketę gali véikiai įkristi, kad neužsidaboji Prk. Véikiai pieno dar nebūs Šv. Ka pradeda niaukties, véikiai i lytus užpula Pln. Šlapias medis véikiai sutręšta Mžk. Važiuok su dviračiu – veikiaũ nuvažiuosi Mžk. Būčiau veikiaũ parašiusi, bet neturėjau laiko Rg. Nu tų vaistų ant srutos veikiaũ varo Vn. Kaip veikiai gali šukė suirti, taip veik ir aš pargriūt (numirti) galiu brš. Gieda gaidžiai tankiai, bus dienelė veikiai DvD172. Oi vainike, vainikeli, del ko véikiai supelėjai? (d.) Slnt. Kaip aš veikiai išmiegosiu, taip aš veikiai vėl išjosiu RD117. Jo (barono) vards, garbė ir piningai gal veikiai suteškėt KlvD2. Par vis daboti reik į tą, kad neišgaištų [aliejinių sėklų] aliejus, kursai didžiai veikiai išgaruo[ja] ar genda S.Dauk. Lenkiškos kalbos nevéikiai išmokau A.Baran. Ispanijos krantas veikiai išnyko jiems iš akių J.Bil. Teko ir jam išvažiuoti, bet ne véikiai J.Jabl. Naktis praeis tuojau, ir veikiai auš diena S.Nėr. Veikiai kelias naštas dobilo nupjauti ir per slūgines namo nešdyti gal K.Donel1. Veikiai išklausyk mane, Viešpatie 479. Kaip veikiau N. Kuo veikiausiai N. Juo sumitusi buvo merga, juo didesnį kraitį suklotą turėjo, turtingesnė buvo ir veikesniai gavo vyrą S.Dauk. Tu tai veikiaũs už visus kitus patyri KBI51. Žodynas baigti ir man rūpi kuo veikiausia K.Būg. Išeik, slūga, kuo veikiausia, užkelk vartus kuo greičiausia LTR(Grš). Norint nuo darbo nuvargusi būtų, eina kuo veikiausiai aplankyti rūtų Rd. Ai, kelkit kelkit, sūnyčiai mano, ai, kelkit kuo veikiáusiai JV180. O jei taipo nedarytų, tada veikiai paklystų ir apsiriktų Vln3. Manas sūnau, kaipo taip veikiai radai? BB1Moz27,20. Kodėl pagrįžot šiandien teip veikiai? Ch2Moz2,18. Budavok mūrus Jeruzalem veikiai PK64. Dienos jo (žmogaus) kaip žiedas lauko teip veikiai peržydi DP463. Véikiai ateis galas gyvenimo jo DP583. Pabuski, Viešpatie, veikiaus 400. Rūpinkimėsig, broliai mieliausieji, jei esme kokia nuodėme pažudymo nuog velino apipančiuoti, idant jį kuo veikiaũs ižtremtumbime ižg namų širdies mūsų DP116. Idante kuo greičiausiai nusiųstų tą nekaltą ir žadėtą avinėlį ir tą nekaltą kraują jo, prašydami, idant jį kuo veikiaus dangus su kitum išleistų, prašydami, idant žemė atsivertų o parodytų jį aniemus veikiai MP134. Kas turi savimp sunkius nusidėjimus, kuriuos jei jauti savo širdyj, veikiai pulkis kunigop, gailėkis, pasakyk juos ir drauskis SPII120. Eik veikiai ant ūlyčių ir ant kelių miesto SE146. Tai tau rašau, tikėdamas, jog veikiai tavęsp ateisiu GN1PvTm3,14. ^ Meilė kaip seilė veikiai pragaišta Sch88(Rg). Neužgesęs kibirkšties, veikiai pirkšnių sulauksi S.Dauk. Veikiai žadąs veikiai gailias VP49. Skelbamos nelaimės veikiai įvyksta VP41. Mokykias nė vieno nei girti, nei peikti veikiai VP30. Jei iš lengvo vysi, veikiau pavysi V623(Al). Veikiaus šventu paliksi, nekaip visims įtiksi Klp. Doras vyras neveikiai kitus už nedorus skaito (= laiko nedorais), o nedoras tujaus VP13. Toks tokį pritikęs neveikiai apgauna VP47. Svieto duona iž pradžios jaučiasi gardi, bet veikiai tampa karti SPII106. Juo veikiaus, juo geriaus Q284.kurį reikia atlikti greitai, neatidėliojamas, skubus: Neišmanydamas, ką čia dabar daryti ir veikios pagalbos gauti nuo ko, liepė savo pačiai dalgį pasiimti DS116(Šmk). Jei [medis] veikios negaus pagalbos, padžiūna S.Dauk. Idant pasakytum jiems, jog veikios sau reikalaujantis talkos S.Dauk.
2. smarkiai, dideliu greičiu atliekamas, spartus: Reikia veikaũs darbo NdŽ. Sugalvojo, ka [būtų] veikèsnis darbas Kal. Tas darbas nėra veikus S.Dauk.
véikiai adv.: Bėk veikiai, brolius žadink, ir jokit laukan kuo greičiau, kad Kaulo Boba nepajustų (ps.) S.Dauk. Sūnus iš džiaugsmo dvilinkas pašoko ir apsisuko taip véikiai, jog po valandėlės gale lauko stovėjo išplėtęs akis . Ką darai, daryk veikiai SE248. Auk, seselė, greitai, pasiskubink véikiai JV1007.
3. WP162, H179, KBII116 greitas, vikrus ką daryti, linkęs į ką: Puoląs ant ko, veikus R168, 222. Veikus, greitas SD328. Veikùs ant rašymo (= rašyti) KII169. Véikus liūsti 106. [Vytautas] rodoje buklus ir ant visa ryžąs, veikus ir stropus darbe, daug vinkrumu, greitumu nuveikė S.Dauk. Atlaidus tasai yra, kursai gatavs ir veikus yra atsileisti, kad artimas jį kuomi įžeidęs Kel1866,31. Kaip veikus buvo ant sugriešijimo (= nusidėti)? P. Randasi ir tokių, kurie yra veikūs ant miegūstumo Kel1881,25. Veizdėkig, kaip yra didė malonė ir gerumas Viešpaties tavo, o kaip véikus yra ant pašalpos šitų visų DP74. Tu, pon, veikus pamylėti, greitas griešną pagailėti KN73. Ūmai ir dūmos širdies žmogaus nuog jaunystės yra veikios piktopi SE138. Paikieji ir nevéikios širdies tikėjimop DP191. Anas bylojo jumpi, o jūs paikieji ir neveikios širdies ant intikėjimo tamui visamui, ką kalbėjo pranašai MP164. ^ Dievas nevéikus, ale nemaršus J. Oi, Dievas nevéikus, bėd neužmaršus Grz. Ne vien veikus nuveikti, kaip pramanyti S.Dauk. Ausys veĩkios tiesą girdėti KI367. 4. H175, R, , VlnE189 uolus, stropus, veiklus: Būkite veikūs laikyti vienybę dvasios per ryšį pakajaus srš. Veikì senelė NdŽ. | Dvasia už tiesą véiki yra, bet kūnas silpnas DP149. 5. OGLII140 lengvai, nesunkiai padaromas, įvykdomas.
véiku n.: Nevéiku yra visiems įtikti J.Jabl. To[je] gadynė[je] veiku buvo rasti ūkininką, kurs, gyvendamas sodo[je], maitino kas metą 30 bandos M.Valanč. Nekurių psalmių neveiku yra suprasti M.Valanč. ^ Veiku pagadinti, bet neveiku pataisyti S.Dauk, Rtr. Iš baltų linų veiku pelną gauti VP19. Gerti noriant, veiku yra į karčemą įvadinti VP16. Su Dievu yra veiku S.Dauk, VP42. véikiai adv.: Tokio ūgio žmonės, nelyginant kerplėšos šimtamečiai ąžuolai, neveikiai įsupami vėju P.Cvir. Kiekvienas dabar gal veikiai suprasti, dėl ko yra teip daug žodžių lotyniškų, užvis patarlių, lietuviško[je] kalbo[je] S.Dauk. Žemaičiai veikiai būt galėjusys pri seno savo tikėjimo sugrįžti M.Valanč. ^ Ašaros veikiausiai nudžiūna M.Valanč.
7. tikras, nuoširdus: Kaipo yra veikus noras valios, teipo būtų ir išpildymo iš to, ką turite GN2PvK8,11.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • veikus — véikus, véiki bdv. Nelýgus kẽlias negãli būti véikus važiúoti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • veiki — véikus, véiki bdv. Nelýgus kẽlias negãli būti véikus važiúoti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • veikumas — veikùmas sm. (2) K, A.Baran, Š, DŽ, NdŽ, veikumas (1); Sut, Rtr 1. Kel1881,274, K, ŠT390, KŽ → veikus 3: Jis rodo veikùmą ant mokslo (= mokslui, mokytis) KI517. Veikùmas ant rašymo (= rašyti) KII169. Veikùmas (širdies linkimas) ant peikimo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Strashelye (Hasidic dynasty) — Part of a series on Chabad Rebbes of Lubavitch …   Wikipedia

  • Vocabulario indoeuropeo (sustantivos) — Esta es una lista de las raíces protoindoeuropeas más comunes. En general sólo se ofrece la lengua más representativa de cada una de las ramas del indoeuropeo. Todas las palabras se muestran en su declinación más representativa. Contenido 1… …   Wikipedia Español

  • aptrukinti — 1 aptrùkinti tr.; Sut užvilkinti, užgaišinti: Tasai gyvatos nepertrūkstąsis kelias ir labai veikus, kurį miegodami ir jausdami tuojag greitumu atateisėme, nerodžias aptrukintu net ant paties galo DP582. trukinti; aptrukinti; nutrukinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšiaurus — atšiaurus, i adj. (1) Grg, atšiaurùs, ì (4) 1. kuris šiaurės pobūdžio, šaltas, šiurpus: Kamčiatkos gamta atšiauri ir nesvetinga rš. Šiauriniai vėjai yra atšiaurūs rš. 2. Slnt šiurkštus, nemandagus, nesukalbamas, priešingas: Koks tas mūsų vaikas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • neveikus — 2 neveikus, i adj. (1) Kv, Als, (3) Pln; SD186 kuris lėtai ką daro: Neveikus ant rūstavimo, bet veikus ant susimilimo WP102. Tu esi ... neveikus rūstybėsp MKr42. ^ Dievas neveikus, ale atmenus MŽ239. neveiku n. NdŽ sunku, nepigu: Vokyčiams, su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakalnis — sm. (1) K, pakal̃nis (2), pakalnỹs (3b); SD1118 žr. pakalnė: 1. Šiemet pakal̃nis pilnas vandens Rz. Ant to pakalniùko statysiu triobą Rs. Ariau po kalnelius ir po pakalnėlius; vargios mano dienelės ir graudžios ašarėlės JV215. Vai atjojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pigus — pigùs, ì adj. (4), pìgus, ì (4) Dglš 1. R405, K mažõs kainos, nebrangus: Gal nestipras tas audeklas, kad toks pigùs? Vb. Pienas vasarą pìgus Švnč. Arkliai naipigesnì pačiam rudeny, kap stato tvartan Lz. ^ Iš pigaus nei piga, nei gera bus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”